Ürgüp Toplum Merkezi
 
 
Ürgüp Toplum Merkezi; hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacıyla; koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde sunmakla görevli ve yükümlü bulunan gündüzlü sosyal hizmet kuruluşudur.
    Ürgüp Toplum Merkezinde; birey, grup, aile ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmeleri amacıyla; koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler, halkın istek ve gereksinimleri doğrultusunda planlanmaktadır.Toplum merkezlerinde hizmetlerin belirlenmesinden uygulanmasına ve sonuçlanmasına kadar her aşamasında bölge halkının katkı ve katılımları sağlanır. Verilen hizmetler aracılığıyla; Yöre halkının bilgi  ve bilinç düzeyi arttırılarak özellikle kadının aile ve toplum içindeki statüsünün yükseltilmesi, üretken hale getirilmesi, sağlık, beslenme, çocuk gelişimi ve eğitimi, aile planlaması ve ev ekonomisi konularında bilgilendirilmesi, kadın, çocuk, gençlere vatandaşlık haklarından başlayarak insan haklarının ve çocuk hakları sözleşmesi kapsamında çocuk haklarının ve bu hakların nasıl kullanılacağının öğretilmesi, çeşitli konularla rehberlik yapılması, sosyal kültürel açıdan çok boyutlu ilgi alanlarının geliştirilerek halk katılımının sağlanması gerçekleştirilmektedir. 
    Ürgüp Toplum Merkezi bahçe dahil kullanım alanı 749.90 m2 alan üzerinde 403 m2 den oluşmaktadır. Zemin kat dahil olmak üzere üç kattan oluşan bir kuruluştur.   

 
 

                                                                                                        Kadro                                    Sayısı
                                                                                                        Müdür                                     1
                                                                                                        Memur                                    1
                                                                                                        Bekçi                                      1
                                                                                                        Hizmetli                                   3