Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk Devletidir." hükmünden alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur.

Kurulduğu tarihten 09.12.2004 tarihine kadar Fonun idari işleri Başbakanlığa bağlı bir birim olarak faaliyet gösteren Fon Genel Sekreterliği eliyle yürütülmüş; 01.12.2004 tarihinde kabul edilen, 09.12.2004 tarihinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla Fon Genel Sekreterliği, Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak teşkilatlandırılmıştı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunun amacı;

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye   kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak,  Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

MİSYON:

Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla­mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul dilimin­de yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek.

VİZYON:

Katılımcı, şeffaf, etkin bir biçimde hizmet sunan ve ülkemizin sosyal yar­dım politikalarını belirlemede öncü, uzmanlığa dayalı bir kurum olmak.

 
 
 

 

VAKIF PERSONELİ

 

Kaymakam Vakıf Başkanı

Sezin YAZICI

Vakıf Müdürü

Melahat ADA

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Lütfi AKŞAN

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Ümran ÖZTOKAT Yardımcı Hizmetler Görevlisi

 

MÜTEVELLİ HEYETİ

Belediye Başkanı

İlçe Müftüsü

Malmüdürü

Mahalle Muhtarları temsilcisi

Milli Eğitim Müdürü

Köy Muhtarları temsilcisi

Toplum Sağlığı Merkezi Tabibi

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi

İlçe Tarım Müdürü

2 Hayırsever Vatandaş