KURUMUN KURULUŞU VE TANITIMI
 

        04.03.2005 gün ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35’ ci maddesi hükmüne göre, İlçelerde Özel İdare işlemlerini yürütmek amacıyla İlçe Kaymakamına bağlı İlçe Özel İdare teşkilatı oluşturulabilir. İlçe Özel İdare teşkilatları kamu tüzel kişiliğine haiz ayrı bir kamu idaresi olmayıp, İl Özel İdaresinin ilçe düzeyinde birimidir. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 63. maddesi gereği Kaymakamlar İl Özel İdaresinin görevini yapmakla yükümlü ve bu görevlerin yapılmasından dolayı Valiye karşı sorumlu

KURUMUN GÖREVLERİ

           Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının aylık ücretleri ödenir. İl Özel İdare Müdürlüğünce, İl Özel İdare bütçesinden “Köylere Yardım Yönetmeliği” uyarınca, köylere yapılan yardımların ödenmesi, usulünce uygun harcanıp harcanmadığı denetlenerek bir rapora bağlanır ve Valiliğe bilgi verilir. 
         İdaremizce yapılan harcamalara ait sarf belgeleri ve tahsil edilen gelirler, her ay düzenli olarak “İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği” gereğince her ayın 7’sine kadar İl Özel İdare Müdürlüğü'nde olacak şekilde gönderilir.
        lköğretim kurumlarının elektrik, su giderleri, İlköğretim kurumlarının onarımlarına ait ödemeler, İlköğretim Genel Müdürlüğünün Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinin 27. maddesi ve İl Özel İdare Kanunu'nun 144/15. maddesi gereğince Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ihale yetkisi dahilinde tahakkuk eden İlköğretim kurumları taşımalı eğitim giderlerinin ödenmesi İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI 

          10.08.2005  tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” gereği; Belediye Mücavir alan sınırları dışında kalan 1.sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları hariç, Sıhhi Müessese, 2. ve 3. sınıf Gayrı Sıhhi Müessese ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin işyeri açılış ruhsatları 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 32. maddesi gereğince İl Özel İdaresini temsilen, Nevşehir Valiliğinin 18.08.2005 tarih ve 810-0802 sayılı olurları ile İlçe Kaymakamlıkları yetkilendirilmiş olup belirtilen yerlerin ruhsat işlemleri İlçe Özel İdare Müdürlüğünce yapılmaktadır.
       Ürgüp İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Ürgüp Hükümet Konağı 2. katta  (Kaymakamlık katında) büroda hizmet vermektedir
PERSONEL  DURUMU
           İlçedeki birimler ise İlçe Özel İdare Müdürlüğü adı altında teşkilatlanmıştır. Ürgüp İlçe Özel İdare Müdürlüğü'nde 1 müdür, 1 adet hizmetli olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır.
 
/214/Necip ŞAHPAZ
Necip ŞAHBAZ
Yrd.Hiz.

İŞYERİ RUHSATLANDIRMADA İSTENİLEN BELGELER.
 
 
 
 
 
 
                    Adres: İmran Mah.Atatürk Cad. No: 44 Hükümet Konağı Kat:3 50400 Ürgüp/NEVŞEHİR                         
Tel     : (0 384) 341 33 67      Faks    : (0 384) 341 42 28
e-mail : ozelidare@urgup.gov.tr             Web : www.icisleri.gov.tr.